พันธกิจ (Mission)

ทางโรงเรียนอนุบาลรุ้งพชร ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งเด็กๆเหล่านี้จะเป็นอนาคตของชาติในภายหน้า ดังนั้นจึงได้วางแผนทาการศึกษาและเตรียมพัฒนาการสำหรับเด็กไว้ โดยมีหลักแห่งพันธกิจที่จะต้องยึดไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ในด้านต่างๆดังนี้

สุขภาพดี วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ฝ่ายวิชาการ

1.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษา

2.พัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับปฐมวัยโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการรับประเมินจากภายนอก

5.วางแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา


ฝ่ายกิจการนักเรียน

1.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักประหยัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย

2. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

3.จัดระบบเพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนปลอดภัยและปลอดจากสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง

4. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.จัดการบริหารแบบกระจายอำนาจระหว่างบุคลากร ทำงานเชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างมีระบบ

2.ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา และจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นธรรมชาติน่าอยู่น่าเรียน และปลอดภัยได้มาตรฐาน

3.วางแผนประสานงานและประชาสัมพันธ์

4.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการทำงาน