วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (VISION)

โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร มุ่งส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


โครงสร้างการบริหารโรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 3 ฝ่าย 4 แผนงาน ได้แก่

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ฝ่ายวิชาการ

3. ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบ

4. แผนงาน คือ แผนงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา แผนงานธุรการการเงิน แผนงานพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ฝ่ายวิชาการ ดูแลแผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ดูแลแผนงานพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน

โรงเรียนใช้หลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วม เป็นแนวทางในการบริหาร จัดการ และ พัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจรคุณภาพ ( PDCA )

คำขวัญประจำโรงเรียน " รู้คิด จิตแจ่มใส ใส่ใจการศึกษา "

เอกลักษณ์ของโรงเรียน " โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ "

อัตลักษณ์ของโรงเรียน " ไหว้สวย มารยาทงาม "


ปรัชญาของโรงเรียน

"สุขภาพดี วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"