เป้าหมาย (Goal)

โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชร ได้ทำการสอนในรูปแบบที่ทันสมัย มุ่งเน้นการสร้างความคิดและพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปตามหลักการเรียนการสอน จึงได้ตั้งเป้าหมายไว้สำหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ดังนี้


ฝ่ายวิชาการ

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา

2.พัฒนาการเรียนรู้โดยจัดโครงการสอนแบบโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรปฐมวัย

3.ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยยึดเด็กเป็นสำคัญ

4.จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประกันคุณภาพจากภายนอก

6.วางแผนปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียน


ฝ่ายกิจการนักเรียน

แผนงานพัฒนากิจการนักเรียน

1.นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักประหยัด ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย

2.นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

3.นักเรียนได้รับความปลอดภัยและปลอดจากยาเสพติด

4.นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

แผนงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

1.จัดการบริหารงานแบบกระจายอำนาจระหว่างบุคลากร ทำงานเชื่อมโยงความสัมพันธ์อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

2.ผู้บริหาร และครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน


แผนงานพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน

1.พัฒนาสถานศึกษาโดยจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นธรรมชาติ น่าอยู่ น่าเรียน และปลอดภัย

2.วางแผนประสานงานและประชาสัมพันธ์


แผนงานธุรการ - การเงิน

1. จัดทำระบบบัญชีการเงิน สรุปรายรับ - รายจ่าย อย่างเป็นระบบต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี